Gespecialiseerd in software testen
 

Privacy verklaring

Voor Alex Testing


Alex Testing hecht veel waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens van onze test professionals en onze Partnership partners. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je middels deze privacy verklaring inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan.


Alex Testing heeft geen fysieke bezoek locatie maar houdt zichzelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze service. Aanvullende gegevens zijn noodzakelijk om onze service beter te kunnen afstemmen aan onze partners. Onderstaand benoemen wij per doelgroep (test professionals, zakelijke partners) ons privacy beleid.
Wij verzamelen de volgende gegevens van:


Test professionals:
• NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
• Geboortedatum- en plaats.
• Curriculum Vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, expertises, voor zover door jezelf verschaft.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor interim opdrachten. Bijvoorbeeld salaris (indicaties).
• Wij verzorgen geen screening of een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen.
• Alex Testing legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.


Zakelijke partners:
Onder zakelijke partners van Alex Testing verstaan wij ondernemingen, bedrijven, overheden of andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam
• KVK
• Zakelijke adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie
Indien wij een wettelijke verplichting hebben zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.


WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Alex Testing verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om onze service optimaal in te kunnen zetten;
• Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
• Verzenden van nieuwsbrieven en/of andere mailings;
• Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Alex Testing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Alex Testing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Algemeen geldt voor test professionals en zakelijke partners: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
De gegevens van onze test professionals bewaren wij maximaal twee jaar nadat het profiel van onze website is verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Alex Testing deelt je persoonsgegevens met haar partners om voor jou een interim opdracht te vinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij vergewissen ons er van dat onze opdrachtgevers jouw persoonsgegevens zullen behandelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Alex Testing heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@alextesting.nl
Alex Testing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Alex Testing neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Alex Testing.

COOKIES
Op de websites van Alex Testing maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
1. Het analyseren van het gebruik van onze website(s) om deze daarmee te kunnen verbeteren;
2. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.
3. Het inschatten van interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.
Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag.